Publicat de pe

O R D I N pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013

Având în vedere prevederile art. 2 lit. d) și ale art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 85 și 87 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, ministrul antreprenoriatului și turismului emite următorul ordin:

Art. I. — Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 și 353 bis din 14 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare,
se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) operator economic — persoana fizică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, societatea sau altă persoană juridică constituită conform legii, care desfășoară activități de cazare, alimentație publică și alte servicii specifice în structuri de primire turistice ca proprietar și/sau administrator al acestora, respectiv societatea sau altă persoană juridică constituită conform legii, care desfășoară activități economice specifice agențiilor de turism;”.
2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:
„(11) Eliberare certificat de clasificare pentru persoane fizice — în vederea eliberării certificatului de clasificare, operatorii economici persoane fizice proprietare de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul apartamente și/sau camere de închiriat în locuințe familiale depun la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului documentația cu următorul conținut:
a) cerere standardizată pentru obținerea certificatului de clasificare de către operatorii economici persoane fizice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 31 la prezentele norme metodologice;
b) fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;

c) copia actului de identitate al persoanei fizice solicitante, proprietară a structurii de primire turistice;
d) acordul asociației de locatari/proprietari sau acordul proprietarilor cu care operatorul economic persoană fizică are pereți comuni, pe plan orizontal și vertical, din care să rezulte activitățile ce urmează a fi desfășurate în structura de primire turistică respectivă;
e) documentul din care să rezulte dreptul de proprietate asupra structurii de primire turistice, precum și adresa unității respective.
(12) Operatorii economici persoane fizice pot solicita clasificarea doar pentru un număr maxim de 7 camere încadrate
la tipul de structură de primire turistică apartamente și/sau camere de închiriat în locuințe familiale proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea.”
3. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Operatorii economici proprietari și/sau administratori de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică, clasificate, precum și agențiile de turism au obligația de a afișa, într-un mod vizibil, la intrarea în structura
de primire turistică cu funcțiune de cazare și/sau alimentație publică/sediul agenției de turism logoul brandului turistic național.”
4. La articolul 58, după cel de-al treisprezecelea marcator se introduce un nou marcator, cu următorul cuprins:
„• Anexa nr. 3 1 — Cerere standardizată dată în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din hotărâre, în cazul eliberării certificatelor de clasificare operatorilor economici persoane fizice;”.
5. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 31, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul antreprenoriatului și turismului,
Constantin-Daniel Cadariu

Descarcați de aici

Anexa nr. 31 la normele metodologice